Algemene Voorwaarden deelname en sponsoring

ALGEMENE VOORWAARDEN DEELNAME EN SPONSORING STICHTING NATIONALE CQ-TEST

Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding (offerte) van Stichting Nationale CQ-Test en iedere overeenkomst tussen Stichting Nationale CQ-Test en de partij die ter zake van het door Stichting Nationale CQ-Test georganiseerde Nationale CQ-Test als deelnemer en/of sponsor participeert. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de sponsor wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming en einde overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen Stichting Nationale CQ-Test en de deelnemer en/of sponsor komt tot stand op het moment dat Stichting Nationale CQ-Test het door de deelnemer en/of sponsor het ondertekende inschrijf- en/of sponsorformulier heeft ontvangen. 2.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eindigt een deelname/sponsorovereenkomst van rechtswege, aldus zonder dat enige opzegging vereist is na afloop van het evenement. Uitgezonderd in de situaties als bepaald in artikel 9, kan de sponsorovereenkomst door de sponsor niet tussentijds worden opgezegd.

Artikel 3 – Voorwaarde deelname en/of sponsoring
3.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Stichting Nationale CQ-Test gerechtigd om naast de deelnemer en/of sponsor andere deelnemer en/of (hoofd)sponsors voor het evenement aan te trekken.

Artikel 4 – Vergoeding en betaling
4.1 De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst deelname. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van de vergoeding uiterlijk 1 (één) maand voor de datum van het evenement volledig door Stichting Nationale CQ-Test te zijn ontvangen. 4.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de deelnemer en/of sponsor in verzuim en worden alle vorderingen van Stichting Nationale CQ-Test op de deelnemer en/of sponsor uit hoofde van de betreffende overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Toegangsbewijzen
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft de deelnemer en/of sponsor niet het recht om toegangsbewijzen die zij ingevolge de overeenkomst heeft ontvangen, door te verkopen aan derden of te gebruiken voor commerciële activiteiten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid
6.1 Stichting Nationale CQ-Test is jegens de deelnemer en/of sponsor niet aansprakelijk voor enige schade van de deelnemer en/of sponsor als gevolg van de uitvoering van deze overeenkomst, dan wel aan zaken van de deelnemer en/of sponsor of personen of hun zaken die vanwege de deelnemer en/of sponsor aanwezig zijn op de locatie van het evenement, behoudens voor zover deze schade door opzet of grove schuld van Stichting Nationale CQ Test is veroorzaakt. De deelnemer en/of sponsor vrijwaart Stichting Nationale CQ-Test tegen alle aanspraken van derden.

Artikel 7 – Annulering van het evenement
7.1 Indien het evenement om welke reden of oorzaak dan ook zou worden geannuleerd of uitgesteld, of in het geval dat Stichting Nationale CQ-Test niet langer gerechtigd is om het betreffende evenement te organiseren, waarover Stichting Nationale CQ-Test de deelnemer en/of sponsor voorafgaand zal informeren, zal Stichting Nationale CQ-Test ter zake geen enkele vergoeding van schade of anderszins aan de deelnemer en/of sponsor verschuldigd zijn. Stichting Nationale CQ-Test zal – in geval van annulering – uitsluitend aan de deelnemer en/of sponsor restitueren de vergoeding die eventueel reeds in verband met de deelname en/of sponsoring van het evenement door de deelnemer en/ of sponsor aan Stichting Nationale CQ-Test zou zijn voldaan.

Artikel 8 – Overdracht
De deelnemer en/of sponsor is niet gerechtigd om zijn rechten, belangen en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Nationale CQ-Test.

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan de sponsorovereenkomst niet tussentijds worden beëindigd. 9.2 In afwijking van artikel 9.1 kan de sponsorovereenkomst door beide partijen tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang worden opgezegd en onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: a. de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd, failliet gaat, dan wel haar rechtspersoon wordt ontbonden; b. de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige substantiële verplichting uit hoofde van de sponsorovereenkomst en zij haar verzuim niet binnen de daartoe gestelde redelijke termijn herstelt. 9.3 Indien de deelnameovereenkomst door deelnemer tussentijds wordt beëindigd, is deelnemer een vergoeding verschuldigd aan Stichting Nationale CQ-Test. Deze vergoeding bedraagt 100% van de overeengekomen deelnamevergoeding indien de deelnameovereenkomst minder dan 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt beëindigd en 50% van de overeengekomen deelnamevergoeding indien de deelnameovereenkomst meer dan 2 maanden voor aanvang van het evenement wordt beëindigd.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten) ten aanzien van alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde format(s), namen, concepten en andere objecten zullen uitsluitend berusten bij Stichting Nationale CQ-Test.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst tussen Stichting Nationale CQ-Test en de deelnemer en/of sponsor, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

0 thoughts on “Algemene Voorwaarden deelname en sponsoring”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Aftermovie CQ-Test 2017